صفحه اصلي مشخصات شهرستان مکان هاي تاريخي جاذبه هاي تفريحي ارسال پيشنهادات درباره سايت

تبليغات

 


لينک هاي مفيد

وب كام
(طراحي تخصصي سايت‌هاي اينترنتي) .

اطلاع رساني امام حسين (ع)

 اخبار فن آوري اطلاعات

 آي تي ايران

مركز تعليمات اسلامي واشنگتن

مركز تعليمات اسلامي هامبورگ

روزنامه خراسان

 

تلفن هاي ضروري

  كد شهرستان تربت حيدريه

0531

   آب وفاضلاب

2246001-5

   آبياري

2310046

   آتش نشاني

125

   آستان قدس رضوي

2240201

   آموزش وپرورش

2223063-5

   اتفاقات گاز

194

   اداره آگاهي

2222091

   اداره ارشاد اسلامي

2224533

   اداره اطلاعات

1132224392

   اداره اوقات

2224060

   اداره بازرگاني

2223338

   اداره بهزيستي

2224100

   اداره پست

119

   اداره تامين اجتماعي

2223010

   اداره تربيت بدني

2224070

   اداره ثبت احوال

2226063-5

   اداره ثبت اسناد

2223023-5

   اداره دخانيات

2228057

   امور اراضي

2223058

   اداره تعاون

 

   اورژانس

115

   بخشداري

2224049

   بنياد15خرداد

2225715

   بنياد جانبازان

2227094

   بنياد شهيد

2244001-3

   بنياد مسكن

2225908

   بهداشت محيط

2226111

   بهداشت ودرمان

2226011

   بيمارستان تامين اجتماعي

2235012-16

   بيمارستان دكتر قرايي

2226206

   بيمارستان نهم دي

2226016-20

   بيمه آسيا

2226039

   بيمه ايران

2225029

   پادگان قائم

2310991-3

   پادگان كربلا

2294962-4

   پاسگاه شماره 1

2223993

   پاسگاه شماره 2

2225152

   پليس

110

   پليس راه

2225151

   تعزيرات

2223204

   جمعيت هلال احمر

2235077-8

   حوزه علميه

2223912-2223051-2

   حوزه نظام وظيفه

2294446

   دادسراي انقلاب

2315571

   دانشكده پرستاري

2228023

   دانشكده آزاداسلامي

2224958-61

   دانشگاه پيام نور

2292003-5

   درمانگاه ابومسلم

2226119

   درمانگاه 22بهمن

22228022

   درمانگاه قدس

2316115

   دفتر امام جمعه

2223015

   راهنمايي ورانندگي

2223996

   راه وترابري

2313050-5

   سازمان تبليغات اسلامي

2224744

   سازمان تعاوني روستايي

2312800

   سپاه پاسداران

114

   سپاه پاسداران

2228011-13

   شركت نفت

2318190

   زندان

2292681

   زمين شهري

2225999

   آب وفاضلاب روستايي

2226292

   انبار سازمان آب

2235022

   تلفن خانه

2313111

   سد شهيد يعقوبي

2227704

   سد شهيد يعقوبي

2227709

   شركت آب منطقه اي خراسان

 

   منبع آب يحيي باد

2315042

   آزمايشگاه مركزي

2226292

   آماروبودجه

2235064

   امتحانات

2235061

   تربيت بدني آموزشگاهها

2226098

   تربيت بدني شهيدرجايي

2222054

   تلفن خانه

2222063-67

   حراست

2222061

   روابط عمومي

2222099

   ضمن خدمت فرهنگيان

2222054

   فروشگاه فرهنگيان

2223744

   كارپردازي

2235063

   كارگزيني

2222068

   كامپيوتر

2227487

   كانون پرورش فكري كودكان

2223450

   كانون ريحانه

2223641

   كانون شهيد فاضلي

2224314

   كلينيك مشاوره

2236720

   مركز استثنايي لاله

2237077

   معاونت آموزشي

2223800

   تلفن خانه

2228044

   فاكس

2237088

   برق منطقه

2315000-5

   برق منطقه

 

   پستهاي انتقال خون

2235005

   پست 132هزارولت

2255008

   شبانه روزي ولي عصر

2292590

   فيزيوتراپي

2225014

   كاركنان

2224438

   كاركنان

2221101

   سرپرستي فكس

2224100

   تلفن خانه

 

   صداي مشاور

148

   مركز فيزيوتراپي شهيد محمديان

2225014

   مجتمع شهيد فهميده رشتخوار

0532622-3450

   مجتمع شهيد شكاري دولت آباد

0532372-3400

   مجتمع شهيد رجايي بايگ

0532282-3299

   مجتمع باغبان زاده زاوه

0532375-3377

   مجتمع عمراني قلعه آقاحسن

0532378-4449

   مجتمع عبداللهي نسر

0532324-3588

   خانه كودكان هاشمي فيض آباد

0532672-4404

   خانه كودكان زكيه

2241170

   مركز توانبخشي امام سجاد

2222609

   مهد كودك  پيام

2222270

   مهد كودك اميد

2247334

   مهد كودك مادر

2240200

   مهد كودك نيكو

2220103

   مهد دنياي كودك

2223965

   مهد كودك نيلوفر

2292432

   اداره ثبت احوال

2226066

   بايگاني اسناد

2226065

   دبير خانه

2226063

   اداره تربيت بدني

2224073

   دورنگار

2224072

   سالن شهداي نهم دي

2238085

   تلفن خانه

2229079

   فاكس

2229078

  اداره تعاون

 

   رئيس

2235627

   فاكس

2236267

   شهرداري

 

   معاونت عمراني

2235052

   روابط عمومي ونداي تربت

137

   خانه فرهنگ وهنر

2235051

   سازمان اتوبوسراني

2239970

   امور نظارت بر تاكسي راني

2222086

   خدمات شهري

2222047

   شهرداري شهرك ولي عصر

2294879

   آتش نشاني

125

   آتش نشاني    

2224443-44

شركت نفت

   انبار نفت

2318039

   بهداري شركت نفت

2223031

   تعاوني مصرف

2233237

   تلفن خانه

2318190

   تلفن خانه

2318034

   دفتر معاون منطقه

2223032

   فاكس

2223036

   رئيس

2223030

   روابط عمومي

2223033

   شبكه خط لوله

2316141

   شركت نفت

2225039

   شركت نفت

2225582

   شركت نفت

2228192

   شركت نفت1

2228193

شركت ملي گاز

   شركت ملي گاز

2232800

   شركت ملي گاز  

2233194

   شركت ملي گاز

2223195

   شركت ملي گاز

2234194

فرمانداري

   تلفن خانه

2244040-43

   بخشداري مركزي

2224049

   بخشداري مركزي

2225525

نيروي انتظامي-پليس

   مركز فوريتهاي پليس

110

   كلانتري 11 صاحب الزمان

2223993

   كلانتري 12 ابوذر غفاري

2225152

   كلانتري 12 بامفاسد اجتماعي

2225995

   مديريت آگاهي

2222091

   دايره وظيفه عمومي     

2294446

   مديريت راهنمايي ورانندگي

2223996

   دايره گذرنامه

2230003

   اداره تعزيرات حكومتي

2223204

   انجمن حمايت از زندانيان

2221788

دادگاه انقلاب

   فاكس

2234995

   دادگستري

2225118

   دادگستري

2225119

   دادگستري

2235118

   دادگستري

2235119

   دادگستري

2235120

   تلفن خانه

2225113-17

   منازل مسكوني

2225117  

   سازمان زندانها

2235117

كارخانه قند

   تلفن خانه

2312037-9

   دفتر امور اداري

2225037

   دفتر فني

2226907

   واحد چغندر كاران

2235136

   فاكس

2226903

   مدير عامل

2222039

   واحد حسابداري

2235137

كشتارگاه

   كشتارگاه

2223036

   كشتارگاه طيور

2226081

   كشتارگاه طيور

2225240

كميته امداد

   كميته امداد

2225180

   كميته امداد

2224086

   فاكس

2229505

   مجتمع تربيتي غدير امداد

2294883

مدارس و مراكز آموزشي

   آموزشگاه رانندگي رضايي

2224677

   آموزشگاه رانندگي شركت

2224333

   آموزشگاه رانندگي مهدي

2314939

   آموزشگاه علوم رايانه اي عارف

2223358

   آموزشگاه علوم رايانه اي پردازش

2240406

   آموزشگاه حسابداري وعلوم رايانه اي حاسب پرداز  

2223880

   پيش دانشگاهي امام خميني

2225044

   پيش دانشگاهي امام صادق

2235526

   كانون فرهنگي آموزش

 

   دانشگاه آزاد اسلامي

2225212

   فاكس

2225202

   مركز كامپيوتر

2225902

   معاونت آموزشي

2292087

   دانشگاه پيام نور

2227011

   دانشگاه پيام نور

2292065

   تلفن خانه دانشگاه پيام نور

2292003

دانشكده فني حرفه اي پسرانه تربت حيدريه

تلفن :2291544
نمابر: 2291545

مدارس غير دولتي

   دبستان پسرانه امام حسين

2221423

   مجتمع آموزشي سما

2225901

   ابتدايي پسرانه سما

2232516

   راهنمايي دخترانه سما

2225214

   راهنمايي پسرانه سما

2222516

   آمادگي ودبستان فروغ علم

2235800

   راهنمايي دخترانه فروغ علم

2228454

   راهنمايي پسرانه قائم

2223446

   آمادگي ودبستان پسرانه قائم

2224971

   پيش دانشگاهي ودبيرستان دخترانه مهد علم

2222838

   راهنمايي دولتي حضرت مهدي

2275195

   خوابگاه راهنمايي حضرت مهدي

2275126

هلال احمر

   رياست جمعيت

2223066

   امورامداد

2235077

   پايگاه امدادي

2227049

   مركز امور جوانان

2225044

    امور مالي

2235078

   سينما 22بهمن

2223122

   مركز فرهنگي هلال دانش

2223060

   مجتمع امور صنفي

2228445

ميراث فرهنگي

   ميراث فرهنگي

2228099

مراكز چاپ وچاپخانه

   چاپخانه احمديان

2222222

   چاپخانه سينا

2223518

   چاپخانه قدس

2222000

   چاپخانه محمد زاده

2222188

   چاپخانه ناصر

2229150

   چاپخانه مغاني

2224666

مراكز گرافيكي وكانونهاي تبليغاتي

   كانون آگهي و تبليغات اطلس

2235910

   كانون آگهي وتبليغات فيلم و قلم

2225219

   نگارستان رايانه

2223257

  نوين گرافيك

2225665

اداره دامپزشكي

   تلفن خانه

2229079

   فاكس

2229078

اداره فرهنگ وارشاد اسلامي

   امور هنري

2238537

   انجمن نمايش

2224533

   رياست

2238808

   فاكس

2227150

   كتابخانه آيت الله كاشاني

2238533

   كتابخانه شهيد بهشتي

2224102

   كتابخانه عبدالهي

2227085

جهاد كشاورزي

  تلفن خانه

2274001

   مديريت

2274022

   حراست

 

اداره مخابرات

   آبونمان

2228202

   اطلاعات نگهباني

2238088

   اداره مخابرات اومي

2221207

   اطلاعات بين شهري

2233333

   اداره مخابرات

2292000

   رئيس

2222222

   امور مشتركين رياست

2234444

   امور مشتركين

2244033

   امور اداري

2221800

   تلفن خانه

2225555

   پايگاه مقاومت بسيج

2223333

   حسابداري   

2223335

   روابط عمومي

2232222

   فاكس

2220000

   فروشگاه تعاوني مصرف

2228082

   دفترروستايي

2227111

   اداره مخابرات صنوبر

0532223-3333

   دفترمخابرات فهندر

0532226-3333

   كامپيوتر

2221071

   مخابرات ابروه

0532224-3333

   مخابرات آغوي

2310017

   مخابرات ابراهيم آباد

2220012

   مخابرات اسفيوح

0532229-3333

   مخابرات بنهنگ

2310019

   مخابرات بوري آباد

0532227-3333

  مخابرات بيد وي

0532374-3355

   مخابرات بيرجند

0561-3333333

   مخابرات بيسقفيزن

0532227-3454

   مخابرات چخماغ

0532374-3333

   مخابرات زرمهر

0532689-3333

   مخابرات سيوكي

0532225-3333

   مخابرات فرزق

2317309

   مخابرات كاشمر

053282-33333

   مخابرات منظر

2233695

   مركز تلفن بين شهري

2223337

   مركز تلفن شهري

2231113

   مهمانسرا

2235554

  بيمارستان تامين اجتماعي

 

   رئيس

2235019

   امور اداري

2235016

   امور اداري

2235017

   امور اداري

2235018

   تلفن خانه

2225012

   تلفن خانه

2235012-13

   فاكس

2225035

بانكها

بانك تجارت

   معاونت مركز

2222017

   فاكس مركز

2235821

   فاكس مركز

2237594

   شعبه مركزي

2223080

   شعبه مركزي

2223042

   فاكس شعبه

2223083

   فاكس رئيس

2223043

   معاون

2233043

   اعتبارات

2233080

   خزانه

2223082

   شعبه فردوسي

2233085

   فاكس

2223084

   شعبه بازار

2227084-2234330

   فاكس

2223084

   شعبه ابوذر

2399879

  فاكس

2234330

   شعبه كاشاني

2239880-1

   بانك صادرات

2271013-2271009

   بانك رفاه كارگران

2223282

   بانك رفاه كارگران

2240086

   بانك مسكن

2224010

   بانك سپه مركزي

2240120

   بانك سپه تلفن بانك

2223016

   بانك سپه

2239046-2229030

   اعتبارات بانك كشاورزي

2224792

   سرپرستي منطقه بانك كشاورزي

2227192

   بانك ملت

2224001-2

بانك ملي مركزي

   بانك مركزي

2237003-5

   رئيس حوزه

2237001

   رئيس شعبه

2237002

   معاون شعبه

2237003

   صندوق

2227075

   حسابداري

2237004

   حسابگري

2235101

   فاكس

2227069

   مركز مخابرات

2223070-74

بنياد مستضعفان

   تلفن خانه

2224996

   تلفن خانه

2227090

   حسابداري

2227092

   فاكس

2227093

   مدبريت عامل

2227095

   منازل مسكوني

2224602

بنياد مسكن

   تلفن خانه

2224907

   تلفن خانه

2225908

   فاكس

2225907

بهداشت ودرمان

   آزمايشگاه

2220220-21

   آموزشگاه بهورزي

2273541

   آموزشگاه بهياري

2225323

   مركز فرهنگي هلال دانش

2223060

   اورژانس

2226021

   اداره ريشه كني مالاريا

2226117

   بهداشت محيط

2226111

   بهداشت محيط

2226118

   بهشت عسكري

2223588

   بيمارستان دكتر قرائي

2226206

   بيمارستان نهم دي

2226018

   بيمارستان نهم دي

2226020

   بيمارستان نهم دي

2226120

   بيمارستان نهم دي

2228020

   تلفن خانه بهداري

2226011-12

   اداره مبارزه با مالاريا

2226121

   شبكه بهداشت ودرمان

2228021-25

   مركز بهداشت بهداري

2225042

   مركز بهداشت

2235067

   مركز پزشكي قانوني

2235116

   مركز درمان شماره 5

2226112

   معاونت درماني قدس

2316115

راه وترابري

   تلفن خانه

2313050

   حراست

 

شهرداري

   رفتر شوراي شهر

2239080

   شهرداري

222282-83

   شهرداري

2222092

   فاكس

2222084

   معاونت اداري ومالي

2225041

   خدمات موتوري

2222043

 

 

 

منوي اصلي